Dr. Kovács Nyelvstúdió

Jogi Szaknyelv — Jogászoktól.

Itt oktattunk, publikáltunk:

Az "Elfogadom" gombra kattintással Ön elfogadja a webhely által használt sütiket. Többet erről

Általános Szerződési Feltételek

A Szerződés alanyai

Egyrészről:

Kovács Tímea e.v. (székhely: 2234 Maglód, Andrássy u. 8/A; adószám: 69516591-1-33; ) mint a www.drkovacstimea.hu és a www.angoljogiszaknyelv.hu címekről elérhető honlap (továbbiakban a www.drkovacstimea.hu) üzemeltetője

Másrészről:

a felhasználók, megrendelők (továbbiakban: Felek)

A tevékenység jogszabályi alapjai:

Szerződés létrejötte

Az Üzemeltetők és a Felek között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással jön létre. A szerződés megkötésének nyelve: magyar.

Felhasználó azzal, hogy belép a honlap oldalára, Felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználó a Honlapon.

Regisztráció

A www.drkovacstimea.hu honlap minden látogatója, amennyiben belép a weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Mind a hírlevélre- angol gyűjteményre való feliratkozás, mind megrendelés esetén a Felhasználó önként megadott adatait a honlap üzemeltetői rögzítik, azaz egy regisztráció történik. A megadott adatok valódiságáért a regisztrációt kezdeményező tartozik felesőséggel. Amennyiben az üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a honlap üzemeltetője jogosult a regisztrált felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A honlap regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon (vezetéknév és keresztnév továbbá email cím) kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra van szükség, amennyiben a Felhasználó terméket vagy szolgáltatást szeretne rendelni. Termék vagy szolgáltatás rendeléséhez az alap regisztráción felül a további szükséges adatok különösen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

A www.drkovacstimea.hu honlapon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció. A megrendelés, vásárlás regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a vásárlók részéről a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása szükséges. Így név, szállatási cím, e-mail cím és telefonszám. Az adatok módosítására, illetve törlésére az „Elérhetőségek” menüpontban történő kéréssel van lehetőség.

Regisztráció esetén a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a drkovacstimea.hu oldal üzemeltetője a felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, amely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

Megrendelés menete

A megrendelni kívánt termék, szolgáltatás vagy csomag kiválasztása és a kívánt mennyiség megjelölése után meg kell adni a szállítási és számlázási adatokat, a „megrendelem” gombra kattintva a megrendelés véglegessé válik. A termékek feltüntetett végső ára („összesen”) tartalmazza a kiszállítás költségét is.

Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A megrendelni kívánt termék, szolgáltatás vagy csomag (pl. tananyagok) a Dr. Kovács Nyelvstúdió tanulói számára érhetőek el.

Elállás joga

A megrendelő az általa megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben a megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A honlap üzemeltetője az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A terméket a megrendelő nevével, a megrendelő saját költségén küldheti vissza, és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a kiszállított könyv(ek) vételárát banki átutalással. Amennyiben a könyvet úgy érkezik meg, hogy a könyv állagában változás tapasztalható (például olvasott állapotban, bármilyen töréssel, a borítón bármilyen elváltozással), a visszatérítés az értékcsökkenés árával csökkentett vételáron történik meg, mivel a könyv a visszaküldött állapotában csak értékcsökkent áron árusítható. A visszatérítés nem érvényes a visszaszállítási költségre. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Emellett a jogszabály szerint követelhetjük a könyvben keletkezett kár megtérítését.

Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:

Név: Kovács Tímea

Székhely: 2234 Maglód, Andrássy u. 8/A

E-mail cím: info(kukac)drkovacstimea.hu

Telefonszám: +36 30 / 286 5300 (munkaidőben 8-16 óráig hívható)

A visszatérítés során átutalást alkalmazunk. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, s meg nem győződtünk annak hiánytalanságáról.

Megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A jogszabálynak megfelelően az alábbiak szerint az online képzések esetén amennyiben az üzemeltető az online képzés tananyagaihoz való hozzáférést emailben megküldte, a tanulónak/felhasználónak, és így a hozzáférést biztosított, nincs lehetőség a díj visszatérítésére.

Eltérő megállapodás hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállás jogát:

  1. nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítése esetében, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.

Referenciaként való hivatkozás

Az üzemeltető a megrendeléssel létrejött szerződésre, illetve a megrendelővel kapcsolatos együttműködésre referenciaként hivatkozhat, ehhez a megrendelő az "IGEN, megrendelem" gombra való kattintással hozzájárul.

Felelősségkorlátozás

A Felhasználók, vagy más természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által a www.drkovacstimea.hu oldalon elhelyezett tartalmakért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a megrendelés teljesítése során felmerült problémáért a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, így például üzemzavar, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

A www.drkovacstimea.hu oldal üzemeltetői nem felelnek az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó nem támaszthat ebből eredő bármilyen anyagi követelést.

Szerzői jog

A www.drkovacstimea.hu honlapon az üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek között a feltöltött anyagokat, írásokat, táblázatokat, ábrákat a menüsorban olvasható adatokat, a weboldal megjelenését, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a honlap üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Adatvédelem

Kovács Tímea e.v. weboldalain kezdeményezett feliratkozás, illetve megrendelés egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik. Azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.
Kovács Tímea e.v a feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, bármelyik, az általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

Cookie-k, azaz a sütik

A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény – 155.§ (4) bekezdése alapján felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon “cookie”-kat azaz “sütiket” használunk. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngészőbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatással kapcsolatos információkat.
Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adatait.

Vitarendezés

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Egyéb rendelkezések

A honlap üzemeltetői az oldalon olvasható tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szigorúan tilos a honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltetők előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az üzemeltető a honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltetők követelhetik a jogsértés abbahagyását és káruk megtérítését.

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Minden egyes módosítás alkalmával a honlap üzemeltetője felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a honlap szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.

Jogi angol hanganyagok és válaszok gyűjteménye

LEGAL ENGLISH

Több mint 600 jogi angol hanganyag (pl. Oxford, Yale, Harvard Law School mp3-ak), jogi szaknyelvi kérdések-válaszok kereshető formában + Jogi Angol Klub-tagság email-értesítővel a friss jogi angol kérdésekről és külföldi állásokról.


Nem töltötte ki a név mezőt.

Nem adta meg, vagy hibásan töltötte ki az e-mail cím mezőt.

A gyűjteményhez egyet kell értenie az ÁSZF-el.

Ingyenes anyag igényléséhez hozzá kell járulnia.

Jogi angolt tanulók mondták

Dr. Vittay Dorottya, jogtanácsos
"Nagyon tetszett, hogy sok izgalmas és hasznos beszélős feladat volt, ami nagyon jó a gátlások feloldásában! Köszönök szépen mindent! Mind szakmailag, mind emberileg ilyen jogi angol ta...
Dr. Vittay Dorottya, jogtanácsos
Dr. Vittay Dániel, jogi módszertani koordinátor
"Egy kolleganőm tanult nálad 3 fős kurzuson, ő ajánlotta az oktatást, mert alaposan meg akartam tanulni a szaknyelvet - és nem csalódtam! Pozitívként említeném, hogy rugalmas vagy, és a...
Dr. Vittay Dániel, jogi módszertani koordinátor

Általános angolt tanulók mondták

Jocó, Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola
"Én nagyon élveztem az óráidat, főleg mert jó volt a hangulat és a társaság, és mert a tanulásban is segített, hogy a suli mellett ott is tudtam angolozni. Szerintem legjobban a szókinc...
Jocó, Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola
Martinecz Gyula, műszaki projektvezető
"Timi előtt nem jártam angol magántanárhoz és semmilyen angol tanfolyamra. 9 alkalom után viszont már magabiztosan beszéltem egy üzleti partneremmel angolul! Benned megtaláltam azt a ta...
Martinecz Gyula, műszaki projektvezető

Kövesd a frissítéseket

 

Oldaltérkép

 
Ugrás a lap tetejére †
 

© 2008-2023 Minden jog fenntartva. Oldaltérkép

A honlapon elérhető internetes felületen feltett kérdés alapján adott válaszok csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsadásnak; a honlap fenntartójaként kifejezetten kizárunk minden felelősséget bármilyen, az ingyenes kérdés-válasz keretében adott válasz alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében. A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Készítette, fejlesztette: Nagy Rómeó